Stora skillnader i klimatpolitiken

Vilken klimatpolitik har Uppsalas partier? För att ta reda på det skickade Klimatval Uppsala i februari ut en enkät till samtliga partier i kommunfullmäktige.

– Svaren visar på tydliga skillnader, även inom blocken, säger Mikael Malmaeus.

Här hittar du en fullständig redovisning av klimatenkäten.

Mikael Malmaeus företräder Klimaktion Uppsala, en av fem miljöorganisationer i Klimatval Uppsala. Han tycker att partiernas svar både är förutsägbara och förvånande.

– När man kommer in på de mer konkreta frågorna, som långväga resande, vegetarisk mat och lokala transporter, blir åsiktsskillnader mycket tydliga. Vi är väldigt nöjda med att det kommer fram, säger han.

Frågorna handlar både om hur partierna värderar klimatfrågan och vilken politik de har på områden av stor betydelse för klimatet, exempelvis resande, konsumtion, transporter och byggande.

Resultatet visar att några partier anser att klimathotet är så allvarligt att det kräver en ökad styrning över kommuninvånarnas levnadsmönster. Hit räknas MP, V och Fi.

SD sticker ut

Andra partier är inte beredda att ställa för långtgående krav på enskilda individer.

– Här sticker ett parti ut som minst engagerat i klimatfrågan, nämligen SD. Av allianspartierna framstår C och L som de mest klimatengagerade, medan M, och ännu mer KD, är mindre engagerade, konstaterar Mikael Malmaeus.

Av enkätsvaren framgår också att S är mer försiktiga än MP, V och Fi och ligger ibland närmare allianspartierna i sina svar.

– Det är slående att skillnaderna inom blocken är så stora.

Grönt, gult och rött

Svaren på frågorna gav gröna, gula respektive röda markeringar, där grönt var bäst ur ett klimatperspektiv, rött sämst och gult ett mittemellan-alternativ.

MP och Fi fick full pott med 18 gröna svar. V var inte långt efter, med bara en röd markering.

S skrapade ihop 14 gröna svar, resten blev röda eller gula. En av de röda markeringarna gällde om kommunen gjort tillräckligt för uppnå klimatmålet. Här svarade S ”Ja” – rätt svar är ”Nej”.

Ja eller nej till bilbro

L fick i likhet med S ihop 14 gröna svar. En av de röda markeringarna fick partiet för att man svarade ”Ja” på frågan om man vill tillåta biltrafik på den planerade bron vid Årike Fyris. Så svarade även de andra allianspartierna och SD.

Flest gröna svar inom alliansen, 15 stycken, hade C. M fick ihop 9, KD 7 och SD 3.

Grönt för nej till civilflyg

SD hade alltså flest röda markeringar, 14 stycken. I likhet med MP, Fi, V, S och C säger SD dock nej till civilflyg på Ärna, vilket ger partiet en grön markering. De två andra gröna markeringarna får SD för att man tycker att kommunen ska försöka påverka kommuninvånarnas konsumtion och för att man har konstruktiva förslag för att öka invånarnas kunskaper och engagemang för klimatet.

Fakta

Fem organisationer bakom enkäten

Klimatval Uppsala består av fem miljöorganisationer. Det är Klimataktion Uppsala, Naturskyddsföreningen Uppsala, Jordens Vänner Uppsala, Cykelfrämjandet Uppsala och Uppsala Cykelförening.

Klimatenkäten skickades till partikanslierna i februari och besvarades under mars månad.

Även inför valet 2014 granskade Klimatval Uppsala lokalpolitiken ur ett klimatperspektiv. Då fick enskilda politiker svara på enkätfrågorna. Bara en av de 100 fullmäktigekandidaterna uppnådde maxpoängen och det var vänsterpartisten Ilona Szatmari Waldau.